Regulamin

EGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Studio 4Rooms”

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym
 4. Zawieranie Umowy Sprzedaży
 5. Sposoby i terminy płatności za Produkt
 6. Koszt, sposoby i termin dostawy/wykonania oraz odbioru Produktu
 7. Treści cyfrowe oraz prawo do korzystania z treści cyfrowych (licencja)
 8. Reklamacja Produktu
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur – informacja dla Konsumenta
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 12. Obowiązek informacyjny (RODO)
 13. Postanowienia końcowe

 

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Sklep Internetowy Studio 4Rooms dostępny pod adresem internetowym http://www.4roomstudio.com prowadzony jest przez Studio 4rooms Piotr Gajewski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Prądzyńskiego 49/13, NIP 6271255726, REGON: 300272396 zwane w dalszej części Usługodawcą.
    2. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające kontakt:
     1. adres pocztowy: 61-523 Poznań, ul. Prądzyńskiego 49/13,
     2. adres poczty elektronicznej: infostudio4rooms@gmail.com,
     3. numer telefonu: +48 693613838
     4. koszt połączenia za minutę wg stawki operatora.
    3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
    4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
    5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (zwany w punktach dotyczących ochrony danych osobowych Administratorem). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego oraz w pkt. 12 Obowiązek informacyjny RODO niniejszego Regulaminu.
   2. DEFINICJE
    1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Studio 4Rooms. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 UOSUDE.
     1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis inernetowy dostępny pod adresem http://www.4roomstudio.com , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
    2. Sprzedawca; Usługodawca – Studio 4rooms Piotr Gajewski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Prądzyńskiego 49/13, NIP 6271255726, REGON: 300272396 zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
    3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
    4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która dokonała Zamówienia i zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
    5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 KC.
    6. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
    7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
    8. Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna, charakteryzująca się indywidualnym loginem (adresem e-mail Usługobiorcy) i hasłem (ciąg znaków ustalanych przez Usługobiorcę; hasło Usługobiorcy nie jest znane Usługodawcy i Usługobiorca ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich), będąca zbiorem danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
    9. Produkt – dostępna w Sklepie usługa (w szczególności usługa fotograficzna lub usługa najmu krótkotrwałego studia fotograficznego na potrzeby wykonania zdjęć lub filmów); voucher, czyli pisemne zobowiązanie Studia 4Rooms w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego do wykonania usługi fotograficznej na rzecz beneficjenta oznaczonego w dokumencie w określonym przedziale czasowym, bądź inne prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
    10. Formularz Zamówienia (Koszyk) – Usługa Elektroniczna, mająca postać formularza dostępnego w Sklepie i umożliwiająca złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.
    11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, określające jednoznacznie rodzaj i ewentualnie ilość Produktu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
    12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu KC, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, a w przypadku wyraźnego wskazania, także inna określona umowa nazwana.
    13. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    14. Termin Dostawy – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi.
    15. KC – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
    16. UOPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
    17. UOSUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
    18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L. 119, s. 1)
    19. UOODO – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
   3. USŁUGI W SKLEPIE INTERNETOWYM
    1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi: usługa fotograficzna, usługa najmu krótkotrwałego studia fotograficznego na potrzeby wykonania zdjęć lub filmów, voucher, czyli pisemne zobowiązanie Studia 4Rooms w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego do wykonania usługi fotograficznej na rzecz beneficjenta oznaczonego w dokumencie w określonym przedziale czasowym zwany dalej voucherem.
    2. Formularz Zamówienia dotyczący Produktów w formie usługi składa się z etapów: (1) dodania Produktu w formie usługi lub vouchera do koszyka w Sklepie; (2) wypełnienia Formularza Zamówienia poprzez podanie danych jak w pkt. 3.4.1. oraz dodatkowo wpisaniu daty rozpoczęcia i zakończenia usługi (w przypadku usługi polegającej na krótkotrwałym wynajmie studia fotograficznego – podanie liczby godzin);
    3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami (wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym, zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym), szanując dobra osobiste oraz prawa autorskie i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
    4. Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych:
     1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego (nie dotyczy reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: infostudio4rooms@gmail.com;
     2. Usługobiorca powinien podać w opisie reklamacji co najmniej:
      1. informacje o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji: rodzaj, data wystąpienia, zwięzły opis nieprawidłowości;
      2. żądania Usługobiorcy;
      3. dane kontaktowe składającego reklamację.
    5. Ustosunkowanie się przez Usługodawcę do reklamacji nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
   4. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY
    1. Podstawowa procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim, prawidłowym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień zgodnie z procedurą określoną w pkt. 3.4.1. i w pkt. 3.4.2. dla Produktów niewyszczególnionych poniżej, w pkt. 4.2. i w pkt. 7, objętych odmienną procedurą:
     1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu, a także o kosztach dostawy (opłatach za dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia lub sposobie ich naliczania, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia (również przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).
     2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówień tj. wprowadzenie poprawnych danych, pozwalających na identyfikację klienta i danych zamówienia, jest warunkiem złożenie Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji.
     3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, a także jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
     4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki SPAM w swojej skrzynce elektronicznej lub o skontaktowanie się ze Sklepem pod adresem e-mail: infostudio4rooms@gmail.com.
    2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów w formie usługi w Sklepie (w przypadku gdy usługę stanowi najem studia fotograficznego – umowa najmu) między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim wysłaniu zapytania przez Klienta odnośnie dostępności studia w danym dniu i w danym przedziale godzin na adres e-mail infostudio4rooms@gmail.com lub przez SMS wysłany pod numer telefonu +48 693 613 838;
     1. Zapytanie powinno zwierać poprawne dane, pozwalające na identyfikację Klienta i dane – rodzaj zamówienia, jest warunkiem złożenie Zamówienia.
     2. Po otrzymaniu odpowiedzi od Studia 4Rooms odnośnie dostępności usługi fotograficznej lub studia do wynajęcia, Klient dokonuje zakupu usługi w sklepie internetowym Studia 4Rooms używając panelu wyboru usługi i płatności. Klient otrzymuje również umowę najmu studia fotograficznego w formacie PDF, jako załącznik do w/w wiadomości e-mail.
     3. W przypadku przyjęcia przez Klienta oferty musi on kliknąć w link dostępny w wiadomości e-mail, a następnie na otwartej stronie internetowej kliknąć w przycisk wyboru opcji usługi oraz dodania usługi do koszyka i dokonać płatności zgodnie z instrukcją na stronie. Tym samym zostaje zawarta umowa najmu studia fotograficznego między Sprzedawcą (zwanym w treści umowy „wynajmującym”), a Klientem (zwanym w treści umowy „najemcą”).
     4. Dodatkowo Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającą informację o otrzymaniu oświadczenia Klienta i o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy najmu studia fotograficznego wraz z załączoną treścią umowy w formacie PDF w formie załącznika do wiadomości e-mail. Akceptując Regulamin Klient wyraża jednocześnie zgodę na wydanie umowy najmu studia fotograficznego w w/w procedurze.
    3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.1.4. lub 4.2.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
   5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
    1. Zamówienia oraz zadatki złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry.
    2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za wszystkie Produkty, poza produktami wymienionymi w pkt. 5.3.:
     1. przelew bankowy na konto Sprzedawcy,
     2. płatności BLIK,
     3. przelew elektroniczny
    3. Sposoby płatności podane w pkt. 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. dokonywane są poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. Z siedzibą w Sopocie.
    4. Sposoby i formy płatności obsługiwane przez serwis płatności internetowych BlueMedia zawiera „Regulamin płatności internetowych” stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
    5. Produkty w postaci treści cyfrowych mogą być opłacane jedynie przez sposoby płatności podane w pkt. 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4.
    6. Termin płatności:
     1. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru płatności przelewem bankowym („Przelew bankowy”) Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości e-mail. Termin na dokonanie płatności wynosi 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości, chyba że ustalono z Klientem inaczej.
     2. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a w przypadku umowy najmu studia fotograficznego w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości e-mail.
    7. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT lub paragonu fiskalnego, które mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT korygujące, paragony fiskalne. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23 z pozn. zm.).
    8. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez BlueMedia – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
   6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY/WYKONANIA ORAZ ODBIORU PRODUKTU
    1. Dostawa Produktu do Klienta (poza Produktami wymienionymi w pkt. 6.2. oraz w pkt. 6.5. Regulaminu) jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu o ile występują (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
    2. Dostawa Produktu w postaci treści cyfrowej jest bezpłatna i dokonywana na zasadach określonych w pkt. 7.3. Regulaminu
    3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
     1. przesyłka Inpost,
     2. przesyłka kurierska,
     3. przesyłka elektroniczna określona w pkt. 7.3. Regulaminu
    4. Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla całego Zamówienia. Dostępne opcje dla Zamówienia będą pokazane w Formularzu Zamówienia.
    5. W przypadku Produktów w formie usługi (w szczególności najmu studia fotograficznego) wykonanie usługi nastąpi z dniem określonym w umowie najmu na podstawie procedury jej zawieranie określonej w pkt. 4.2. Regulaminu.
   7. TREŚCI CYFROWE ORAZ PRAWO DO KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH (LICENCJA)
    1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów w postaci treści cyfrowych, a w szczególności programów komputerowych oferowanych przez Sprzedawcę.
    2. Jedyną dostępną metodą płatności jest zapłata z góry za pomocą płatności elektronicznych.
    3. Treści cyfrowe zostaną przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail w formie bezpośredniego linku do pobrania treści cyfrowych w ciągu 3 dni kalendarzowych. W celu pobrania treści cyfrowych należy kliknąć na przesłany w wiadomości e-mail link bezpośredni do pobrania treści w formie pliku lub plików elektronicznych.
    4. Pobranie treści cyfrowych przez Klienta oznacza spełnienie świadczenia i jednoczesne wyrażenie zgody w przypadku Konsumenta na jego spełnienie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
    5. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim.
    6. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu będącego treścią cyfrową, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
     1. wielokrotnego pobrania ww. Produktu i jego zapisu w pamięci komputera;
     2. trwałego lub czasowego przechowywania ww. Produktu;
     3. użytkowania funkcjonalności ww. Produktu w celach niekomercyjnych, prywatnych, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.
    7. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:
     1. rozpowszechniania ww. Produktu, w tym najmu ww. Produktu lub jego kopii;
     2. sublicencjonowania ww. Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z ww. Produktu)
     3. wprowadzenia ww. Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
    8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe zapisy Regulaminu.
   8. REKLAMACJA PRODUKTU
    1. Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w KC (art. 556-576 KC).
    2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
    3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
     • pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;
     • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: infostudio4rooms@gmail.com;
    4. W treści reklamacji Klient powinien podać:
     1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji (rodzaj, data wystąpienia wady, ewentualnie zwięzły opis wady);
     2. żądania dotyczące sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (usunięcia wady) lub oświadczenia o obniżeniu ceny, odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub wymiany Produktu;
     3. danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
    5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
    6. Klient, którego reklamacja została uwzględniona przez Sprzedawcę, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres siedziby Sprzedawcy.
   9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR – INFORMACJA DLA KONSUMENTA
    1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_ sporow_konsumenckich.php
    2. Pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
   10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
    1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.9. Regulaminu.
    2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie:
     1. pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy;
     2. elektronicznej poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: infostudio4rooms@gmail.com;
    3. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
    4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
     1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
      1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
      2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
     2. dla pozostałych umów (np. umowa najmu) – od dnia zawarcia umowy.
    5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
    6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy.
    8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
    9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
    10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
     1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
     2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
     3. W przypadku Produktu będącego usługą (w tym w szczególności usługą najmu studia fotograficznego), której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta wyrażone w specyfikacji Zamówienia odnośnie do terminów najmu studia – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
     4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku dostarczenia Produktów będących treściami cyfrowymi nie przysługuje Konsumentom, gdy rozpoczęli korzystanie z produktu przez otwarcie wiadomości e-mail z przesłanymi treściami cyfrowymi, a uprzednio zaakceptowali warunki ich sprzedaży określone w pkt. 7 Regulaminu.
    11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
     1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
     2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     3. o dostarczanie dzienników, periodyków, zestawów uzupełniających lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
     4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
     5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
      1. W przypadku zawarcia umowy najmu studia fotograficznego, gdy nie dojdzie do wynajęcia studia z winy Klienta zadatek na poczet rezerwacji studia nie podlega zwrotowi.
      2. Sprzedawca nie odpowiada za niewykorzystanie w określonym terminie sprzedanych voucherów oraz wykupionych usług fotograficznych z winy Klienta.
   11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
    1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.
    2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
    3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
    4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
    5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
    6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
    7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
    8. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca udostępnia możliwość zapłaty poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT lub paragonu – dostępne wyłącznie dla stałych Klientów, po uprzedniej zgodzie Sprzedawcy i jedynie dla Zamówień, których wartość nie przekracza 10000,00 zł.(Słownie: dziesięć tysięcy zł)
    9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
   12. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)
    1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Studio 4rooms Piotr Gajewski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Prądzyńskiego 49/13, NIP 6271255726, REGON: 300272396 zwane dalej „Administratorem”.
    2. Cele i czas przetwarzania danych osobowych
     1. Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji (np. kontakt e-mail, telefoniczny) zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Usługobiorców lub Klientów przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy (jeżeli jest inny niż powyższe). W wypadku Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
     2. Podanie powyższych danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.
     3. Podanie wszelkich dodatkowych danych przez Usługobiorców lub Klientów ponad wymagane do zawarcia umowy jest całkowicie dobrowolne.
     4. Administrator w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, dołoży wszelkich starań aby:
      1. zbieranie danych i ich przetwarzanie przebiegało w sposób zgodny z prawem;
      2. zachować należyte zabezpieczenie danych osobowych;
      3. nie poddawać danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z poniższymi celami;
      4. przechowywać dane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
     5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów Sklepu przez Administratora:
      1. Zawarcie i wykonanie umowy, której stroną jest Klient przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
      2. Zawarcie i wykonanie umowy w przypadku występowania osób dedykowanych do realizacji umowy w imieniu Klienta, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
      3. Rozpatrywania zażaleń, rękojmi, reklamacji itp. przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
      4. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego oraz po ich zakończeniu przez okres określony odrębnymi przepisami prawnymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
      5. Archiwizowania dokumentów, a w szczególności dokumentów rozliczeniowych przez okres określony odrębnymi przepisami prawnymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
      6. Obsługi wniosków kierowanych za pośrednictwem adresu e-mail wyznaczonego do kontaktu z Administratorem przez czas prowadzenia sprawy, chyba że zostanie wniesiony sprzeciw przez osobę, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO), chroniąc tym samym prawny interes osoby kontaktującej się z Administratorem do załatwienia sprawy;
      7. Prowadzenia działań marketingowych produktów i usług oferowanych przez Administratora do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
      8. Prowadzenia analizy i statystyki zachowań/zainteresowań/logów/przebiegu zamówień i reklamacji Usługobiorców i Klientów, co pozwoli na lepsze dostosowanie oferty Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    3. Odbiorcy danych
     1. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
      1. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
      2. Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
      3. Podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, w tym w szczególności zewnętrznemu systemowi płatności BlueMedia, obsługiwanemu przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie;
      4. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które nas do tego obligują;
      5. Podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, w szczególności firmom księgowym, prawniczymi oraz informatycznym.
    4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
     1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
      1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
      2. sprostowania (poprawienia) swoich danych, w tym żądania uzupełnienia, uaktualnienia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy;
      3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że nie ma potrzeby dalszego przetwarzania danych;
      4. ograniczenia przetwarzania danych, np. poprzez wyłączenie określonych celów przetwarzania danych lub przechowywanie danych przez dłuższy okres ze względu na prawnie uzasadniony interes osoby, której dane dotyczą;
      5. przenoszenia danych do innego podmiotu;
      6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także w innych celach o ile nie wykażemy, że żądanie osoby, której dane dotyczą, są podrzędne w stosunku do podstawy przetwarzania lub gdy dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
      7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
      8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     2. W celu wykonania swoich praw osoba, której dane dotyczą, winna skierować swoje żądanie na adres e-mail: infostudio4rooms@gmail.com lub na adres siedziby Administratora. Przed realizacją uprawnień ww. osoby Administrator będzie musiał odpowiednio zidentyfikować ww. osobę (upewnić się czy Ty to Ty).
    5. Przetwarzanie danych osób dedykowanych do realizacji umowy
     1. W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy Administrator informuje, że dane zostały pozyskane od strony z którą zawarł umowę.
     2. Dane osób dedykowanych do realizacji umowy mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z którą osoba dedykowana do wykonania umowy współpracuje.
    6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
     1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
     2. W ramach naszej działalności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach.
   13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub modernizacją lub rozbudową Sklepu.
    2. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
    3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
    4. Zmiana Regulaminu:
     1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
      1. zmiany przepisów prawa;
      2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
      3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
      4. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
      5. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
     2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
     3. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym.
    5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: KC, UOPK, UOSUDE oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
    6. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.