Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu Studio 4Rooms *

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Użytkowników, Serwis wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu świadczenia Usług Administratora jest Studio 4Rooms Piotr Gajewski, 61-523 Poznań, ul. Prądzyńskiego 49/13, NIP 6271255726, REGON: 300272396
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Klientów bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Na potrzeby Polityki Prywatności „Dane Osobowe” – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2 Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych. Zabezpieczenia

 

 1. W związku ze świadczeniem usług Serwisu, Administrator może zbierać następujące dane osobowe:
  1. Dane osobowe Użytkowników zbierane w celu rejestracji Konta i realizacji Zamówień: imię, nazwisko, adres e-mail, NIP lub PESEL, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktualny adres do korespondencji zgodnie z wpisem w CEIDG lub adres miejsca zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej), telefon kontaktowy;
  2. Dane osobowe Użytkownika przekazane w związku z zadaniem pytania odnoście Oferty Administratora (formularz kontaktowy lub adres e-mail): imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. Wszystkie przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w poniższych celach:
  1. prawidłowego wykonania umowy – przez wykonanie umowy rozumiemy w tym wypadku utrzymywanie Konta w naszym Serwisie, umożliwienie złożenia Zamówień oraz w określonych przypadkach pośredniczenie w ich realizacji. W tym celu będziemy przetwarzać dane przez cały czas w którym będziesz posiadać u nas Konto, a w razie realizacji usług płatnych, również do czasu ich całkowitego rozliczenia.
  2. jeśli wyraziłeś nam na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane również w celach marketingowych – dzięki temu możesz otrzymywać na przekazanego nam maila informacje o promocjach i realizowanych przez nas akcjach marketingowych;
  3. spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre Twoje dane musimy przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami przechowywać będziemy przez 5 lat od końca roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.
 3. Dane przekazane w celu wykonania umowy (założenia Konta i realizacji Zamówień) są przekazane dobrowolnie jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy (rejestrację w Serwisie i składanie zamówień).
 4. Możemy przekazywać dane osobowe jedynie następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, świadczące usługi z zakresu promocji i marketingu, pracownicy Administratora w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy (posiadania Konta w Serwisie), a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych.
 6. Dane o których mowa w ust. 1 lit. a) i będą przechowywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z ich realizacją.
 7. Dane przekazane jedynie w celu kontaktu (za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie lub przez wysłanie wiadomości e-mail) będą przechowywane jedynie dla celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 6 miesięcy od dnia skierowania zapytania.
 8. Ze względu na uzasadniony interes prawny Administratora, przekazane nam dane mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przez czas trwania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – za Twoją zgodą do chwili jej odwołana, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 9. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w celach marketingu innego niż bezpośredni, przekazane nam dane będą przetwarzane w tym celu za Twoją zgodą do chwili jej odwołania, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 10. W każdym czasie możesz wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie Twoich danych takich jak telefon czy adres e-mail w celach marketingowych. Możesz zrobić to osobiście, mailowo lub wysyłając nam żądanie zwykłą korespondencją.
 11. W każdym czasie masz też prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz też prawo do żądania przeniesienia Twoich danych do innego administratora. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator zobowiązuje się do:
  1. podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  2. przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
  3. przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 13. Administrator przetwarza Dane Osobowe i Informacje Poufne w sposób, o którym mowa w ust. 12 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez:
  1. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
  2. zabezpieczanie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  3. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz środki ochrony, o których mowa powyżej;
  4. dopuszczenie do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie;
  5. zapewnianie kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
  6. prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
 14. Dane Osobowe i Informacje Poufne są przetwarzane i wykorzystywane również w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora to jest do:
  1. badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu;
  2. administrowania Serwisem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
  3. kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, odzyskiwania należności i podejmowania innych czynności związanych z obsługą Klienta poprzez dostępne kanały komunikacji;
  4. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Klienta zwalczanie oszustw i nadużyć;
  5. poprawy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

– przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie w okresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane również w jednym z celów wskazanych w ust. 1.

§ 3 Zbieranie danych anonimowych

 

 1. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Klientów.
 4. W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.
 5. Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies, dostępna tutaj (link).

§ 4 Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie żądać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych Osobowych.
 2. Klient może w każdym czasie uzyskać od Administratora informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5

Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów administratora

Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie wykorzystywana jest wtyczka portalu społecznościowego Facebook. Wtyczka pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w portalu społecznościowym. Stosowana w Serwisie wtyczka powoduje, że serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portal społecznościowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkiem: https://www.facebook.com/policy.php

§ 6 Uwagi i pytania

 

Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres Administratora: infostudio4rooms@gmail.com

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Postanowienia dotyczące zmian w Regulaminie stosuje się odpowiednio.
 2. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

 

 

Polityka plików cookie

wykorzystywanych w Serwisie Studio 4Rooms*

I. Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

II. W jakim celu Serwis Studio 4Rooms* korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronach internetowych Serwisu  Studio 4Rooms* umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na nich informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb Użytkownika. Umożliwiają również dokonywanie pomiarów interakcji Użytkowników w Serwisie.

Ciasteczka są stosowane po to, aby dostosowywać i poprawiać działanie Serwisu. Pozwalają również na dokonywanie pomiarów skuteczności akcji wykonywanych w Serwisie oraz dostosowywanie reklam do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Dodatkowo, Ciasteczka umożliwiają badanie upodobań Użytkowników w celu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora Serwisu.

Przykłady wykorzystania plików cookies w Serwisie Studio 4Rooms *

 1. dobór odpowiednich treści reklam emitowanych w Serwisie,
 2. wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
 3. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 4. mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz Serwisu, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych,
 5. ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji językowych i innych ustawień na stronach Serwisu,
 6. sprawdzanie tożsamości użytkowników, którzy prowadzą transakcje w systemie.

III. Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach Serwisu Studio 4Rooms* mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

IV. Czy możesz zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

V. Z czym się wiąże odmowa korzystania z plików cookies?

Bez plików cookies nie będziesz mógł logować się na swoje konto w Serwisie Studio 4Rooms *

Brak akceptacji korzystania z plików cookie w Serwisie uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z systemu. Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie oraz wsparcia ochrony integralności transakcji.